GƯƠNG ĐHTT, NTVT

CÔ GÁI HỌC TRƯỜNG NGHỀ VỚI NHỮNG THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU TRONG VIỆC LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ CỦA MÌNH