QL Chất lượng

Quyết định ban hành ngân hàng đề thi 2015
Quy định xây dựng và sử dụng ngân hàng câu hỏi, đề thi
Quy chế Tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun
Quy định xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi
Nghiệm thu 6 đề tài nghiên cứu khoa học tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
Biểu mẫu đăng ký sáng kiến kinh nghiệm