QL Chất lượng

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề trọng điểm 2024
Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2024
Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các nghề trọng điểm năm 2024
Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2024
Kế hoạch đánh giá việc thực hiện hệ thống qui trình quản lý chất lượng năm 2024
Quyết định Thành lập Hội đồng xây dựng, vận hành và cải tiến Hệ thống đảm bảo chất lượng
Kế hoạch đánh giá ngoài chương trình đào tạo năm 2023
Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2023
Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2023
Quyết định thành lập hội đồng khoa học và sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở
Kế hoạch đánh giá việc thực hiện hệ thống quy trình quản lý chất lượng năm 2023
Quyết định số 86 thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các nghề trọng điểm năm 2023
Kế hoạch số 08 _ tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các nghề trọng điểm năm 2023