GƯƠNG ĐHTT, NTVT

THỦ LĨNH ĐOÀN TRƯỜNG – THẦY LÊ VĂN ÚY NGƯỜI TIẾP LỬA CHO CÁC THẾ HỆ HỌC SINH SINH VIÊN