Thông tin chung

Thông báo kết quả đánh giá kỹ năng nghề Tiện bậc 2 theo tiêu chuẩn Nhật Bản
SAMSUNG DISPLAY VIETNAM Tuyển dụng kỹ thuật viên
024 3853 3780