Tin đào tạo

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP SONG BẰNG 9+ - K45
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021 - 2022
Hoạt động giáo dục nghề nghiệp
THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 4, NGÀY 12-10-2020
THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 3, NGÀY 29-9-2020 (danh sách đính kèm)
THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỢT 2 (NGÀY 16-9-2020)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ỨNG VIÊN THAM DỰ KỲ THI TAY NGHỀ THẾ GIỚI - THƯỢNG HẢI 2021