Hợp Tác Trong Nước

Năm 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu sử dụng khoảng 12.000 lao động