Hợp Tác Quốc Tế

Áp dụng đánh giá kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại Việt Nam