GƯƠNG ĐHTT, NTVT

“Yêu nghề bằng cả tấm lòng. Bốn mùa xuân hạ thu đông nhọc nhằn”- Nghề thầm lặng đáng kính