Thông Báo Chung

Thông báo kết quả đánh giá kỹ năng nghề tiện bậc 2 theo tiêu chuẩn nhật bản