Thông Báo Chung

Thông báo kết quả đánh giá kỹ năng nghề Tiện bậc 2 theo tiêu chuẩn Nhật Bản