Thông Báo Chung

Thông báo về việc Triệu tập Đảng viên trường CĐNCN Hà Nội tham gia Đại hội Đảng Phiên Trù bị và Đại hội Đảng phiên Chính thức

024 3853 3780