Thông Báo Chung

TB149 Cảnh báo về hoạt động của các đối tượng xấu trên không gian mạng XH gây phương hại TTXH, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và Ngoài trường