Ngày hội hiến máu tình nguyện “giọt hồng hnivc 2021”