STARTUP KITE HNIVC 2023: ĐỊNH VỊ BẢN THÂN - ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI