SỰ KIỆN SẮP TỚI

Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “giọt hồng hnivc - 2022” ngày 28 tháng 12 năm 2022