KH114 - HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VIẾT VỀ ĐIỂN HÌNH "DÂN VẬN KHÉO" NĂM 2020