CV82 - TỔ CHỨC CUỘC THI "TÌM HIỂU 90 NĂM NGÀY TRUYỂN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIAO CỦA ĐẢNG"