Tin Hoạt Động

HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC GIỮA CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL HÀ NỘI - TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTLE VỚI TRƯỜNG CĐN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI