Tin tức & Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP CHO CÁC CHIẾN SĨ KHÓA RA QUÂN 2022 TIỂU ĐOÀN THIẾT GIÁP 47, BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ HÀ NỘI