KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời gian

2 năm

Số học kỳ

4 kỳ

Số tín chỉ

78

Dự án lớn thực tế

SẢN PHẨM SINH VIÊN

NHẬP HỌC LIỀN TAY
NHẬN NGAY HỌC BỔNG

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH