CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Quản trị mạng máy tính

NGÀNH, NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH 5.1. TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 5.1.1. Giới...

Thiết kế đồ họa

NGÀNH, NGHỀ: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 6.1. TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 6.1.1. Giới thiệu...

Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

NGÀNH, NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH 3.1 - TRÌNH ĐỘ: TRUNG...

Tin học văn phòng

  7. NGÀNH, NGHỀ: TIN HỌC VĂN PHÒNG 7.1. - TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP 7.1.1....

Ứng dụng phần mềm

NGÀNH, NGHỀ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 4.1  - TRÌNH ĐỘ: CAO...

Tin học ứng dụng