Cơ Khí

Nguội chế tạo

Hàn

Cơ điện tử

Cắt gọt kim loại

024 3853 3780