Đăng nhập  \/ 
hoặc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

 

Ảnh 4x6

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I-PHẦN BẢN THÂN HỌC SINH

 

 

 

Họ và tên: ………………………… ………Nam/nữ:….............................................

Tên thường gọi: ……………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………..

Nguyên quán: ………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………….

Thành phần gia đình: ……………………………………………………

(Ghi là công nhân, nông dân, công chức, cán bộ, trí thức, quân nhân, tư sản…….)

Dân tộc:……………………………………         Tôn giáo:…………………….

Số chứng minh thư/CCCD:……………………   Ngày và nơi cấp:……………….

Điện thoại: Cố định ……………………….        Di động: …………………………

Trình độ học vấn:…………………………………………………………………….

Kết quả học tập cuối cấp THCS, THPT hoặc tương đương:………………………

-Xếp loại học tập:……………………………………………………………………

-Xếp loại hạnh kiểm:…………………………………………………………….....

-Xếp loại tốt nghiệp:…………………………………………………………………

Năm tốt nghiệp:……………………………….trường:…………………………….

Ngày vào đoàn TNCSHCM:……………………………………………………..

Khen thưởng, kỷ luật:……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Tóm tắt quá trình học tập:……………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Khi Cần báo tin cho Ai: ……………………………………………………………

 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………….

 

Điện thoại: Cố định: ……………………………. Di động …………………………


II.PHẦN GIA ĐÌNH

1.Bố:

Họ và tên:……………………………Quốc tịch:…………………………………

Dân tộc:………………………………Tôn giáo:………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………

Hiện nay đang làm gì? ở đâu?:

………………………………………………………………………………………

2.Mẹ

Họ và tên:……………………………Quốc tịch:…………………………………

Dân tộc:……………………………….Tôn giáo:…………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………..

Hiện nay đang làm gì? ở đâu?:

………………………………………………………………………………………

3.Vợ hoặc chồng:

Họ và tên:……………………………Quốc tịch:…………………………………

Dân tộc:……………………………….Tôn giáo:……………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………..

Làm gì? ở đâu?

………………………………………………………………………………………

4. Con:

Họ và tên: . ……………………………………. Tuổi: …………………………….

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai tôi xin hoàn toàn trách chịu nhiệm

…………, ngày………tháng……năm 201…

                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Xác nhận của chính quyền nơi cư trú hoặc cơ quan công tác của học sinh

(Về địa chỉ và việc thực hiện nghĩa vụ công dân, chấp hành pháp luật của học sinh)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………., ngày………tháng……năm 201……

                                                                     (Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký và đóng dấu)

 

 

 

Tải mẫu về tại đây: so_yeu_ly_lich.doc

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh