Đăng nhập  \/ 
hoặc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

----------------------

           

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các Khoa, Phòng và Trung tâm.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã có Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Công văn số 3261/HD-YT-BHXH ngày 22/11/2017 (chi tiết phụ lục danh sách các cơ sở đăng ký Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế năm 2018 trên website: hnivc.edu.vn)

Đề nghị các đơn vị thông báo tới cá nhân trong đơn vị mình biết, trường hợp thay đổi nơi khám chữa bệnh, làm theo mẫu sau:

TT

Họ và tên

Nơi khám chữa bệnh ghi trên thẻ cũ

Đổi nơi khám chữa bệnh mới

Ghi chú

 

 

 

 

 

Trường hợp cá nhân không đề nghị điều chỉnh nơi KCB, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ giữ nguyên nơi KCB theo năm 2017.

Lưu ý:

Danh sách thay đổi nơi khám chữa bệnh gửi về phòng Tổ chức – Hành chính trước 16h00 ngày 11/12/2017.

Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lập danh sách nơi khám chữa bệnh của Bảo hiểm Y tế theo năm 2017.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Phạm Đức Vinh

 

 

 

 

Dưới đây là Phụ lục đăng ký Khám chữa bệnh BHYT năm 2018:

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-001

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-002

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-003

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-004

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-005

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-006

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-007

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-008

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-009

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-010

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-011

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-012

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-013

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-014

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-015

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-017

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-018

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-019

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-020

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-021

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-022

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-023

phu luc dang ky KCB BHYT nam 2018-page-024

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh