Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Thứ ngày

Công việc sáng

                        Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Hường

Đ/c Huy

Thứ 2

16/3

 

 

 

 

Thứ 3

17/3

 

   9h00: Tập huấn sử dụng bài giảng điện tử ứng dụng trên nền tảng phần mềm quản lý đào tạo

TP: BGH, Lãnh đạo các đơn vị, trưởng bộ môn, thư ký các khoa, cán bộ phòng ĐT & QLHSSV phụ trách phần mềm

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

  15h00: Họp xét nâng lương và thâm niên nhà giáo quý 1 năm 2020

TP: BGH, Công đoàn trường, Thanh tra nhân dân, phòng TCHC

ĐĐ: Phòng họp nhà A

 

 

Thứ 4

18/3

 

 

 

 

Thứ 5

19/3

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 20/3

 

    

   

 Thứ 7

21/3

 

 

  

   

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh