Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Thứ ngày

Công việc sáng

                        Công việc chiều

Trực Giám hiệu

Đ/c Hường

Đ/c Huy

Thứ 7

01/02

  

8h15: Gặp mặt chúc tết đầu xuân Canh Tý của Đảng ủy nhà trường

TP: Đảng ủy viên

ĐĐ: Phòng họp nhà A

8h35: Gặp mặt chúc tết đầu xuân Canh Tý cán bộ chủ chốt của BGH

TP: BGH, Cán bộ chủ chốt nhà trường

ĐĐ: Phòng họp nhà A

9h05: Gặp mặt chúc tết đầu xuân Canh Tý toàn thể CB,GV,NV nhà trường của BGH

TP: Toàn thể CB,GV,NV nhà trường

ĐĐ: Hội trường nhà D

 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh