Đăng nhập  \/ 
hoặc

        Dưới đây là một số tin, ảnh hoạt động tháng 12/2019  (từ 01/12-10/12) của Trường:   

        Tổng kết, Tuyên dương, Khen thưởng các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích tại Kỳ thi tay nghề Thành phố Hà Nội năm 2019:

04122019

041220191

041220192

041220193

041220194

     Hội nghị đối thoại Giám hiệu với Học sinh sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020 ngày 05/12/2019:

05122019

051220191

051220192

051220193

    Hội thảo Định hướng nghề và việc làm cho thanh niên trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0:

06122019

061220191

061220192

061220193

       Hội thảo Công bố Báo cáo đào tạo nghề, hướng nghiệp và việc làm ngày 10/12/2019:

10122019

101220191

101220192

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh