Đăng nhập  \/ 
hoặc

        UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

             Số: 80/TB-CĐNCN                       Hà Nội, ngày  17  tháng  12   năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc Kiểm tra Đào tạo - Học kỳ I
Năm học 2015 - 2016

Kính gửi: Các khoa trực thuộc Giám hiệu

Để chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra đào tạo hàng năm và quản lý khối lượng giảng dạy của giảng viên, Giám hiệu thông báo tới các khoa chuyên môn như sau:

I. Nội dung kiểm tra:

1. Việc chấp hành qui chế lên lớp của giảng viên bao gồm:

-         Lên lớp đúng thời khóa biểu;

-         Lên lớp có lịch trình giảng dạy;

-         Ghi chép sổ sách đúng qui cách.

2. Việc chấp hành qui chế thi, kiểm tra bao gồm:

-         Đủ các bài kiểm tra thường xuyên theo chương trình;

-         Công tác ra đề thi và tổ chức thi;

-         Chấm thi và tính điểm tổng kết;

-         Công tác tổ chức học lại và thi lại.

3. Việc quản lý chuyên môn bao gồm:

-         Nội dung sinh hoạt chuyên môn;

-         Quản lý chương trình, giáo trình;

-         Quản lý đề thi;

-         Quản lý điều kiện dự thi và kết quả thi;

-         Quản lý việc học lại, thi lại.

II. Công chuẩn bị:

1. Kiểm tra hồ sơ giảng viên bao gồm:

-         Kế hoạch giảng viên (Mẫu 01);

-         Lịch trình giảng dạy (Mẫu 02);

-         Chương trình môn học/mô đun;

-         Giáo án;

-         Giáo trình, sách tham khảo;

-         Sổ tay giáo viên.

2. Công tác của khoa

-         Làm tổng hợp khối lượng giảng dạy theo tiến độ (Mẫu 03);

-         Làm báo cáo và thống kê hồ sơ giảng viên theo mẫu kèm theo thông báo này.

Ghi chú:

Các mẫu kê khai theo mẫu ban hành kèm theo quyết định số 266/QĐ-CĐNCN ngày 29/10/2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội)

 III. Lịch kiểm tra dự kiến:

 

NGÀY KIỂM TRA

CÔNG TÁC KIỂM TRA

18/12/2015 - 27/12/2015

-       Các khoa kiểm tra hồ sơ giảng viên và làm báo cáo

08h30 ngày 28/12/2015

14h00 ngày 28/12/2015

-       Kiểm tra công tác giảng dạy khoa Công nghệ Ô tô

-       Kiểm tra công tác giảng dạy khoa Công nghệ thông tin

08h30 ngày 29/12/2013

14h00 ngày 29/12/2013

-       Kiểm tra công tác giảng dạy khoa Trung cấp

-       Kiểm tra công tác giảng dạy khoa Sư phạm dạy nghề

08h30 ngày 30/12/2015

14h00 ngày 30/12/2015

-       Kiểm tra công tác giảng dạy khoa Điện - Điện tử

-       Kiểm tra công tác giảng dạy khoa Kinh tế

08h30 ngày 31/12/2015

14h00 ngày 31/12/2015

-       Kiểm tra công tác giảng dạy khoa Lý thuyết

-       Kiểm tra công tác giảng dạy khoa Cơ khí

 IV. Thành phần đoàn kiểm tra:

Tùy theo lịch kiểm tra cụ thể mà thành phần đoàn kiểm tra có thể thay đổi theo sự phân công của trưởng ban chỉ đạo thanh tra đào tạo nhưng về cơ cấu gồm các thành phần sau:

-         Giám hiệu;

-         Phòng Đào tạo và Quản lý HSSV;

-         Phòng Tổ chức Hành chính;

-         Phòng Đảm bảo chất lượng và Quản lý Khoa học;

-         Phòng Quản lý Cơ sở vật chất;

-         Trưởng khoa hoặc Phó khoa hoặc tổ trưởng chuyên môn các khoa khác;

Ngoài thành phần trên phòng Đào tạo & Quản lý HSSV hoặc phòng Đảm bảo Chất lượng & Quản lý Khoa học có thể cử 01 cán bộ làm công tác thư ký cho đoàn kiểm tra./.

                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                    (Đã ký)

                                                                              Bùi Chính Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh