Đăng nhập  \/ 
hoặc

130x134-giao-duc-4 THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2014 - lần 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Số:   316 /QĐ-CĐNCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

 Hà nội, ngày   05  tháng  8  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việccông nhận sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng nghề - Khóa 35 (2011 - 2014) và Cao đẳng nghề liên thông - Khóa 37 (2013 - 2014)

 
 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

-        Căn cứ Quyết định số 1984/2006/QĐ- LĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Công nghiệp Hà Nội;

-      Căn cứ điều lệ của trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội được phê duyệt theo quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 02 tháng 08 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

-       Căn cứ Qui chế Thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-LĐTBXH ngày 24/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

-          Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét tốt nghiệp ngày 05 tháng 8 năm 2014;

-          Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý HSSV.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề hệ chính quy cho:

- 595 sinh viên Khóa 35 (2011 - 2014) gồm:

                     25 Sinh viên                     Nghề Cắt gọt kim loại

                   124 Sinh viên                     Nghề Công nghệ Ô tô

                   129 Sinh viên                     Nghề Điện Công nghiệp

                     34  Sinh viên                     Nghề Điện tử Công nghiệp

                     13  Sinh viên                     Nghề Điện tử dân dụng

                     10  Sinh viên                     Nghề Hàn

                   110  Sinh viên                     Nghề Kế toán doanh nghiệp

                     67  Sinh viên                  Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

                     14  Sinh viên                     Nghề Nguội chế tạo

                     13 Sinh viên                     Nghề Nguội sửa chữa máy công cụ

                     42  Sinh viên                     Nghề Quản trị mạng máy tính

                     14  Sinh viên                     Nghề Thiết kế đồ họa

- 04 sinh viên liên thông Khóa 37 (2013 - 2014) gồm:

                        2 Sinh viên                     Nghề Công nghệ Ô tô

                        2 Sinh viên                     Nghề Điện Công nghiệp

- 05 sinh viên các Khóa 31 (2007 - 2010), Khóa 32 (2008 – 2011), Khóa 34 (2010 – 2013) về thi lại gồm:

                        2 Sinh viên                     Nghề Cắt gọt kim loại

                        2 Sinh viên                     Nghề Công nghệ Ô tô

                        1  Sinh viên                     Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2: 60 sinh viên không tốt nghiệp được giải quyết theo quy chế hiện hành.     

(Có danh sách kèm theo)

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý Học sinh sinh viên, Trưởng khoa chuyên môn, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trưởng phòng Hành chính Tổ chức và các sinh viên có tên trong danh sách thi hành quyết định này./.

      Nơi nhận:

     - UBND Thành phố Hà Nội                                                  HIỆU TRƯỞNG

     - Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội                               (đã ký)

     - Báo cáo Giám hiệu                                                                                                     

     - Lưu văn thư                                                                  

                                                                                               Phạm Đức Vinh

    Xem và tải danh sách tốt nghiệp về tại đây: Danh_sach_kem_theo_QD316.xls

                                                                                                                                           

                                                                         


 

                                                                                                                                   

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh