Đăng nhập  \/ 
hoặc

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 47

VỀ VIỆC THAM DỰ HỘI NGHỊ GẮN KẾT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2019

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ HỘI NGHỊ GẮN KẾT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2019

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB47-Ke_hoach_tham_du_hoi_nghi_theo_KH_1125.doc

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh