Đăng nhập  \/ 
hoặc

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

                               Số: 67 /TB-CĐNCN                                                 Hà Nội, ngày  19  tháng  9  năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc Thi tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề K38 (2014 - 2017);

Trung cấp K39 (2015 - 2017) và Trung cấp nghề K38 (2014 - 2017) - Đợt 2

 Kính gửi: Các khoa chuyên môn trong trường và Trung tâm liên kết ngoài trường

 Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2017 trình độ đào tạo Cao đẳng nghề K38; Trung cấp nghề K38 và Trung cấp nghề K39, Giám hiệu thông báo tới các khoa chuyên môn trong trường và các Trung tâm liên kết ngoài trường như sau:

 I. Kế hoạch ôn tập và làm thủ tục dự thi:

 1. Đối với HSSV học tại các khoa chuyên môn trong trường:

 - Các khoa rà soát lại tất cả các học sinh, sinh viên chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc không đủ điều kiện tốt nghiệp của các lớp thuộc về khoa của mình và thông báo cho học sinh sinh viên biết kế hoạch thi lại tốt nghiệp để về trường làm thủ tục xin dự thi lại tốt nghiệp trước ngày 25/10/2017.

 - Lệ phí dự thi: 100.000đ/môn/HSSV

 2. Đối với HSSV học tại các trung tâm liên kết ngoài trường:

 - Khoa Trung cấp phối hợp với các Trung tâm liên kết, các giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh không tốt nghiệp Trung cấp nghề K38 biết kế hoạch thi lại tốt nghiệp để về trường làm thủ tục xin dự thi lại tốt nghiệp trước ngày 25/10/2017.

 - Lệ phí dự thi: 60.000đ/môn/HSSV

 - Riêng các trường hợp không tốt nghiệp Trung cấp nghề K38 do chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, khoa Trung cấp yêu cầu học sinh nộp bản công chứng học bạ THPT để lấy điểm quá trình học tập của 4 môn văn hóa: Toán, Văn, Lý, Hóa làm căn cứ xét cấp bằng trung cấp nghề.

 II. Kế hoạch thi tốt nghiệp dự kiến như sau:

 1. Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp: 14h30 ngày 31/10/2017, tại phòng họp nhà A. Thành phần: Hội đồng thi tốt nghiệp và các thư ký khoa.

 2. Tổ chức thi

 - Thi tốt nghiệp Chính trị 7h00 ngày 08/11/2017 (thi Tự luận - đề mở)

 - Thi tốt nghiệp Lý thuyết nghề: 9h00 ngày 08/11/2017 (thi Tự luận hoặc trắc nghiệm)

 - Thi tốt nghiệp Thực hành nghề: bắt đầu từ ngày 09/11/2017

 Địa điểm thi: Tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

 Địa chỉ: 131, Thái Thịnh,Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

 3. Xét tốt nghiệp:

 - 14h30 ngày 22/11/2017: Xét tốt nghiệp, tại phòng họp nhà A. Thành phần: Hội đồng thi tốt nghiệp và các thư ký khoa.

 4. Phát bằng tốt nghiệp:

 - Ngày 05/12/2017, học sinh - sinh viên tốt nghiệp các hệ Cao đẳng nghề K38, Trung cấp nghề K39, Trung cấp nghề K38 - đợt 2 đến ký nhận bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo và Quản lý HSSV - C106./.

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                (đã ký)

                                                                                                         

                                                                                           Phạm Đức Vinh


 

                                                                                                                                   

 

 

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh