Đăng nhập  \/ 
hoặc

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 69

VỀ VIỆC THAY ĐỔI CÁCH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH SINH VIÊN


THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CÁCH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH SINH VIÊN

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB69_-_Thay_doi_mien_giam_hoc_phi.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

 THÔNG BÁO LỊCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019


THÔNG BÁO LỊCH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: Lich_tong_ket_nam_hoc_2018-2019.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 42

KIỂM TRA NỘI VỤ, ĐÀO TẠO VÀ DỰ GIỜ ĐỘT XUẤT

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA NỘI VỤ, ĐÀO TẠO VÀ DỰ GIỜ ĐỘT XUẤT

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB42-Kiem_tra_cong_tac_noi_vu_va_du_gio_dot_xuat.doc

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 47

VỀ VIỆC THAM DỰ HỘI NGHỊ GẮN KẾT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2019

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ HỘI NGHỊ GẮN KẾT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2019

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB47-Ke_hoach_tham_du_hoi_nghi_theo_KH_1125.doc

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 46

VỀ VIỆC ĐỐI THOẠI GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ HỌC SINH SINH VIÊN 

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018 - 2019


THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỐI THOẠI GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ HỌC SINH SINH VIÊN, HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2018 - 2019)

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB46-doi_thoai_HSSV_2018-2019_-_ky_2.doc

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 44

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÀO TẠO

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018 - 2019


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÀO TẠO HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2018 - 2019)

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB44-Kiem_tra_dao_tao_HK2_18-19.doc

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 34

THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ K40 (2016 - 2019) VÀ TRUNG CẤP K41 (2017 - 2019)


THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGEHÈ K40 (2016 - 2019) VÀ TRUNG CẤP K41 (2017 - 2019)

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB34_-_KH_thi_tot_nghiep_CDN_K40_-_TC_K41.pdf

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 33

VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO SINH HOẠT LỚP CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM


THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO SINH HOẠT LỚP CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB33-Nop_bao_cao_sinh_hoat_lop.doc

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh