Đăng nhập  \/ 
hoặc

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 42

KIỂM TRA NỘI VỤ, ĐÀO TẠO VÀ DỰ GIỜ ĐỘT XUẤT

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA NỘI VỤ, ĐÀO TẠO VÀ DỰ GIỜ ĐỘT XUẤT

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB42-Kiem_tra_cong_tac_noi_vu_va_du_gio_dot_xuat.doc

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 47

VỀ VIỆC THAM DỰ HỘI NGHỊ GẮN KẾT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2019

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ HỘI NGHỊ GẮN KẾT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2019

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB47-Ke_hoach_tham_du_hoi_nghi_theo_KH_1125.doc

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 46

VỀ VIỆC ĐỐI THOẠI GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ HỌC SINH SINH VIÊN 

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018 - 2019


THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỐI THOẠI GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ HỌC SINH SINH VIÊN, HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2018 - 2019)

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB46-doi_thoai_HSSV_2018-2019_-_ky_2.doc

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 44

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÀO TẠO

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018 - 2019


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÀO TẠO HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2018 - 2019)

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB44-Kiem_tra_dao_tao_HK2_18-19.doc

415x255-hnivc-cao-dang-k33

THÔNG BÁO SỐ 33

VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO SINH HOẠT LỚP CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM


THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO SINH HOẠT LỚP CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

XEM THÔNG BÁO VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY: TB33-Nop_bao_cao_sinh_hoat_lop.doc

Thong bao2

Về việc Thi tốt nghiệp năm 2017 - Đợt 2

Xem tiếp...

130x134-giao-duc-4KẾ HOẠCH

Kiểm tra Công tác Đào tạo
Học kỳ I (2015 - 2016)

Xem tiếp...

130x134-giao-duc-4THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2014

Xem tiếp...

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh