Đăng nhập  \/ 
hoặc

Dưới đây là chương trình đào tạo và các môn học của khoa Trung cấp:

I. Sơ cấp nghề:

1. Sửa chữa đồng hồ:

- Chương trình đào tạo:

Chuong_trinh_dao_tao.doc

- Danh mục môn học:

Danh_muc_mon_hoc.doc

II. Trung cấp nghề:

1. Tin học văn phòng:

- Chương trình đào tạo:

Chuong_trinh_dao_tao.doc

- Danh mục môn học:

Danh_muc_mon_hoc.doc

 

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh