Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Chương trình đào tạo Khoa Sư phạm dạy nghề

 

Đào tạo bồi dưỡng Sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề. Thực hiện theo thông tư số: 19/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 7 năm 2011 (Có hiệu lực từ ngày 06/09/2011) gồm các môđun, môn học sau:

 

  


môn học, mô-đun
Tên môn học, mô-đun Thời gian
đào tạo
(giờ)
MH01 Tâm lý học nghề nghiệp 45
MH02 Giáo dục học nghề nghiệp 45
MĐ03 Kỹ năng và Phương pháp dạy nghề 60
MH04 Phương tiện dạy học 30
MĐ05 Thực tập sư phạm 160
MH06 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 30
MH07 Phát triển chương trình đào tạo 30
Tổng cộng 400

 

Đào tạo bồi dưỡng Sư phạm dạy nghề cho Giáo viên dạy trình độ Sơ cấp nghề: Thực hiện theo QĐ số: 647/QĐ-TCDN ngày 25 tháng 11 năm 2011 gồm các môđun, môn học sau:

 


môn học, mô-đun
Tên môn học, mô-đun Thời gian
đào tạo
(giờ)
MH01 Tâm lý học nghề nghiệp 30
MH02 Giáo dục học nghề nghiệp 30
MĐ03 Kỹ năng và Phương pháp dạy nghề 60
MĐ04 Thực tập sư phạm 40
Tổng cộng 160

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh