Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Chương trinh đào tạo và các môn học của khoa Kinh tế:

I. Cao đẳng nghề:

  1. Kế toán Doanh nghiệp:

Chương trình đào tạo:

Chuong_trinh_dao_tao.doc

   Danh mục môn học:

Danh_muc_mon_hoc.doc

II. Trung cấp chuyên nghiệp:

1. Quản trị kinh doanh:

   -  Danh mục môn học:

Danh_muc_mon_hoc.doc

- Mục tiêu đào tạo:

 Muc_Tieu_Dao_Tao.doc

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh