Đăng nhập  \/ 
hoặc

Dưới đây là chương trình đào tạo và các môn học của khoa Điện - Điện tử:

I. Cao đẳng nghề:

1. Điện công nghiệp:

- Chương trình đào tạo:

Chuong_trinh_dao_tao.doc

- Danh mục môn học:

Danh_muc_mon_hoc.doc

2. Điện tử dân dụng:

- Chương trình đào tạo:

Chuong_trinh_dao_tao.doc

- Danh mục môn học:

Danh_muc_mon_hoc.doc

3. Máy lạnh điều hòa không khí:

- Chương trình đào tạo:

Chuong_trinh_dao_tao.doc

- Danh mục môn học:

Danh_muc_mon_hoc.doc

4. Điện tử công nghiệp:

- Chương trình đào tạo:

Chuong_trinh_dao_tao.doc

- Danh mục môn học:

Danh_muc_mon_hoc.doc

II. Trung cấp chuyên nghiệp:

1. Điện công nghiệp và dân dụng:

- Chương trình đào tạo:

Chuong_trinh_dao_tao.doc

- Danh mục môn học:

CAC_MON_HOC.doc

III. Trung cấp nghề:

1. Điện công nghiệp:

- Chương trình đào tạo:

Chuong_trinh_dao_tao.doc

- Danh mục môn học:

Danh_muc_mon_hoc.doc

2. Máy lạnh điều hòa không khí:

- Chương trình đào tạo:

Chuong_trinh_dao_tao.doc

- Danh mục môn học:

Danh_muc_mon_hoc.doc

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh