Đăng nhập  \/ 
hoặc

Chương trình đào tạo khoa Công nghệ thông tin gồm:

I. Cao đẳng nghề:

1. Quản trị cơ sở dữ liệu:

- Chương trình đào tạo:

Chuong_trinh_dao_tao_trinh_do_Cao_dang_nghe.doc

- Danh mục các môn học:

Danh_muc_cac_mon_hoc.doc

2. Quản trị mạng máy tính:

- Chương trình đào tạo:

 Chuong_trinh_dao_tao.doc

- Danh mục các môn học:

 danh_muc_cac_mon_hoc.doc

3. Thiết kế đồ họa:

- Chương trình đào tạo:

 Chuong_trinh_dao_tao.doc

- Danh mục các môn học:

 Danh_muc_cac_mon_hoc.doc

II. Trung cấp chuyên nghiệp:

- Chương trình đào tạo:

chuong_trinh_DT_nganh_Ky_thuat_may_tinh.xls

- Mục tiêu đào tạo:

Muc_Tieu_Dao_Tao.doc

III. Trung cấp nghề:

1. Lắp ráp cài đặt máy tính:

- Chương trình đào tạo:

 Chuong_trinh_dao_tao.doc

- Danh mục các môn học:

Danh_muc.doc

2. Thiết kế đồ họa:

- Chương trình đào tạo:

 Chuong_trình_dao_tao.doc

- Danh mục các môn học:

 Danh_muc_cac_mon_hoc.doc

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh