Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Chương trình đào tạo Khoa Cơ khí gồm:

I. Cao đẳng nghề:

1. Cắt gọt kim loại:

  -  Chương trình đào tạo

Chuong_trinh_dao_tao.doc

   -  Danh mục môn học

Danh_muc_mon_hoc.doc

2. Cơ - Điện tử:

 -  Chương trình đào tạo

Chuong_trinh_dao_tao.doc

   - Danh mục môn học

Danh_muc_mon_hoc.doc

3. Hàn:

  -  Chương trình đào tạo

Chuong_trinh_dao_tao.doc

  -  Danh mục môn học

Danh_muc_mon_hoc.doc

4. Nguội chế tạo:

 -  Chương trình đào tạo

Chuong_trinh_dao_tao.doc

  -  Danh mục môn học

Danh_muc_mon_hoc.doc

5.  Nguội sửa chữa máy công cụ:

 -  Chương trình đào tạo

Chuong_trinh_dao_tao.doc

  -  Danh mục môn học

Danh_muc_mon_hoc.doc

6.  Vẽ và thiết kế trên máy vi tính

 -  Chương trình đào tạo

Chuong_trinh_dao_tao.doc

  -  Danh mục môn học

Danh_muc_mon_hoc.doc

II.  Trung cấp chuyên nghiệp:

 -  Chương trình đào tạo:

CHUONG_TRINH_DAO_TAO.doc

  -  Danh mục môn học:

Danh_Muc_Mon_Hoc.doc

III. Trung cấp nghề:

1. Nguội chế tạo:

 -  Chương trình đào tạo

Chuong_trinh_dao_tao.doc

  -  Danh mục môn học

Danh_muc_mon_hoc.doc

2.  Nguội sửa chữa máy công cụ:

 -  Chương trình đào tạo

 Chuong_trinh_dao_tao.doc

  -  Danh mục môn học

Danh_muc_mon_hoc.doc

3. Vẽ và thiết kế trên máy vi tính:

 -  Chương trình đào tạo

Chuong_trinh_dao_tao.doc

  -  Danh mục môn học

Danh_muc_mon_hoc.doc

 

 

 

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh