Đăng nhập  \/ 
hoặc
 
Cơ cấu tổ chức của Trường được thể hiện qua mô hình dưới đây:
 

 so-do-truong
 

DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ : Bộ máy – Sơ đồ tổ chức 

 

1. Đảng Ủy 

2. Giám hiệu 

3. Công đoàn 

4. Đoàn Thanh niên 

5. Hội Cựu chiến binh 

 

6. Các phòng 

· Phòng Đào tạo và Quản lý Học sinh sinh viên 

· Phòng Đảm bảo chất lượng và Quản lý khoa học 

· Phòng Tổ chức Hành chính 

 · Phòng Tài chính Kế toán 

· Phòng Quản lý Cơ sở vật chất 

 

7. Các khoa 

· Khoa Công nghệ Ô tô 

· Khoa Công nghệ Thông tin 

· Khoa Cơ khí 

· Khoa Điện – Điện tử 

· Khoa Kinh tế 

· Khoa Lý thuyết cơ bản 

· Khoa Trung cấp và Sư phạm dạy nghề

 

8. Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Quan hệ doanh nghiệp

 

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh