Đăng nhập  \/ 
hoặc

bao-cao-tai-chinh-1

Điện thoại Trưởng phòng: 04.38532782

Điện thoại phòng Tài chính kế toán: 04.62753423

Xem tiếp...

Quản lý công tác tài chính. Lập dự toán thu - chi hàng quí, hàng năm của trường, thực hiện các khoản thu, chi, lập quyết toán, báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm theo đúng quy định về chế độ kế toán - tài chính của Nhà nước ...

Xem tiếp...

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh