Đăng nhập  \/ 
hoặc

 

Resize of IMG 0577Dưới đây là chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý cơ sở vật chất:

Xem tiếp...

tchc2 resize

Điện thoại Trưởng phòng Tổ chức:       04.62754369 

Điện thoại phòng Tổ chức:       04.62753423 

Điện thoại phòng Y tế:       04.62753405 

Điện thoại phòng Bảo vệ:       04.62753409

Xem tiếp...

tochuchanhchinh

Phòng Tổ chức Hành chính giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

Xem tiếp...

bao-cao-tai-chinh-1

Điện thoại Trưởng phòng: 04.38532782

Điện thoại phòng Tài chính kế toán: 04.62753423

Xem tiếp...

Quản lý công tác tài chính. Lập dự toán thu - chi hàng quí, hàng năm của trường, thực hiện các khoản thu, chi, lập quyết toán, báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm theo đúng quy định về chế độ kế toán - tài chính của Nhà nước ...

Xem tiếp...

Dưới đây là cơ cấu tổ chức phòng Đào tạo và Quản lý học sinh sinh viên:

Xem tiếp...

Dưới đây là chức năng nhiệm vụ của phòng Đào tạo và Quản lý học sinh sinh viên:

Xem tiếp...

Cơ cấu tổ chức phòng đảm bảo chất lượng và quản lý khoa học gồm có trưởng phòng và các chuyên viên như sau:

Xem tiếp...

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh