Đăng nhập  \/ 
hoặc

660x440-gioi-thieu-slide42-be-giang-ky-nang-day-hoc

- Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo chương trình khung Chứng chỉ sư phạm dạy nghề (ban hành kèm theo Quyết định số 742/QĐ-TCDN ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề) cho đối tượng đã có chuyên môn kỹ thuật nhưng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm có nguyện vọng trở thành Giáo viên dạy nghề.

 

- Đào tạo và cấp chứng nhận bồi dưỡng Kỹ năng dạy học cho người dạy nghề, theo chương trình của Tổng cục Dạy nghề ban hành.

 

- Xây dng chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho Giáo viên dạy nghề theo từng nghề, từng chuyên đề.

 

- Bồi dưỡng, chuẩn hoá, thường xuyên và nâng cao cho đội ngũ Giáo viên dạy nghề về kỹ năng, phương pháp giảng dạy, phát triển chương trình dạy học, phương pháp dạy nghề theo module…

- Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề. Triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học dạy nghề vào công tác giảng dạy.

1) Đề xuất nội dung tổ chức quá trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của khoa trước hiệu trưởng.
+ Phối hợp với phòng Đào tạo và Quản lý học sinh, sinh viên xây dựng tiến độ giảng dạy của khoa;
+ Theo dõi giảng dạy của giáo viên theo tiến độ và lịch trình;
+ Đánh giá tổng kết việc giảng dạy của giáo viên cuối học kỳ, năm học và khóa học;
+ Kiểm tra giáo viên thực hiện các công tác giáo vụ
+ Phối hợp với các phòng chức năng, tổ chức các hoạt động thi và kiểm tra
+ Hàng năm tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, góp ý xây dựng tiến độ đào tạo, đề xuất điều chỉnh, bổ sung chương trình, giáo trình các nghề, môn học/modul thuộc khoa.
2) Tổ chức các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên theo kế hoạch của Nhà trường
+ Lập sổ trích ngang học sinh, sinh viên các lớp để quản lý trong khoa;
+ Tổng hợp và đề nghị thực hiện các chế độ chính sách cho HSSV;
+ Thu giấy chuyển NVQS và đề nghị cấp các loại giấy chứng nhận;
+ Tổng hợp chấm công hàng tháng, báo cáo sỹ số, báo cáo định kỳ;
+ Theo dõi tổng hợp và đề nghị thi đua - khen thưởng và kỷ luật của HSSV
+ Đề xuất xét học bổng cho học sinh, sinh viên trong khoa theo chế độ chính sách và quy định của trường;
+ Tổ chức các hoạt động ngoại khoá cấp khoa (Văn - thể - mỹ);
+ Tổ chức các hoạt động phòng chống tệ nạn XH cấp khoa;
+ Giáo dục đạo đức, tác phong công nghiệp, ý thức bảo vệ của công, ý thức tiết kiệm…
3) Quản lý việc chấp hành kỷ luật lao động của viên chức, giảng viên, nhân viên thuộc đơn vị.    
4) Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học khi được sự phân công. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.
5) Đề xuất xây dựng kế hoạch bảo trì thiết bị và đồ dùng dạy học. Quản lý sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, máy móc để phục vụ đào tạo.
6) Phối hợp khảo sát và lập kế hoạch vật tư và quản lý vật tư thực tập.
7) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, giảng viên.
8) Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và công nghệ gắn đào tạo với sử dụng.
9) Phối hợp với Trung tâm kỹ thuật dịch vụ và đào tạo trong việc quản lý HSSV đi thực tập và trải nghiệm thực tế theo kế hoạch của nhà trường
10) Tổ chức hoạt động thi giáo viên giỏi, học sinh, sinh viên giỏi các cấp theo kế hoạch hàng năm.
11) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.

Học sinh - Sinh viên

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh