Đăng nhập  \/ 
hoặc

Danh sách nhân sự Khoa Cơ khí:

TT

Họ và tên GV

Chức danh

Trình độ

Số điện thoại

1

Dương Thành Hưng

Phó Trưởng khoa

Thạc sỹ

0965264854

2

Nguyễn Tiến Quyết

Phó Trưởng khoa

Thạc sỹ khoa học

0935155599

3

Nguyễn Thị Vân Anh

Thư ký khoa

Thạc sỹ

0917848428

Bộ môn: Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại)

 

 

 

1

Nguyễn Tiến Quyết

Trưởng Bộ môn; Giảng viên

Thạc sỹ khoa học

0935155599

2

Nguyễn Văn Lợi

 Giảng viên

Thạc sỹ

0982607668

3

Vũ Trần Minh

 Giảng viên

Thạc sỹ

0984846369

4

Hoàng Đức Quân

 Giảng viên

Thạc sỹ

0913378108

5

Nguyễn Thị Thanh Hảo

 Giảng viên

Thạc sỹ khoa học

0977814896

6

Phạm Thị Huyền

 Giảng viên

Thạc sỹ

0986267083

7

Nguyễn Thị Hải Yến

 Giảng viên

Thạc sỹ

0972952334

Bộ môn: Cơ điện tử

 

 

 

1

Vũ Văn Giang

 Trưởng Bộ môn; Giảng viên

Thạc sỹ

0904766553

2

Vương Thành Long

 Giảng viên

Kỹ sư

0978141586

3

Trần Hoài Nam

 Giảng viên

Thạc sỹ

0942220004

4

Lê Ngọc Kính

 Giảng viên

Thạc sỹ khoa học

0912492456

5

Lê Thị Hoa

 Giảng viên

Thạc sỹ

0904535531

Bộ môn: Công nghệ Hàn

 

 

 

1

Dương Thành Hưng

Trưởng Bộ môn; Giảng viên

Thạc sỹ

0965264854

2

Trương Thị Ngọc Anh

 Giảng viên

Thạc sỹ

0915155665

3

Nguyễn Thị Vân Anh

Giảng viên

Thạc sỹ

0917848428

4

Đỗ Tiến Hùng

Giảng viên

Thạc sỹ

0904303289

5

Phạm Huy Hoàng

Giảng viên

Thạc sỹ

01686908289

6

Trịnh Tài Phú

 Giảng viên

Kỹ sư

0904222985

7

Nguyễn Bá Kiên

 Giảng viên

Kỹ sư

01689064797

8

Nguyễn Duy Luyện

Giảng viên

Kỹ sư

0934323899

Tổ Sản xuất

 

 

 

1

Nguyễn Xuân An

Tổ trưởng, Giảng viên

Thạc sỹ

0936201092

2

Ngô Duy Hiệp

 Giảng viên

Thạc sỹ

0984822831

3

Tào Ngọc Minh

Giảng viên

Thạc sỹ

0983170617

 

 

Học sinh - Sinh viên

Hình ảnh